بیوتی ساز

فیکساتور

فیکساتور
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

فیکساتور و راز ماندگاری آرایش

همه چیز دربارۀ فیکساتور و نحوۀ استفادۀ آن بعد از یک آرایش کامل آنچه موجب دغدغه است، ماندگاری پایین و ریختن آرایش صورت پس از چند ساعت بر اثر مواردی...